Arrendekontrakt1. Ändamål och bostadskrav

Arrendestället ska användas för koloniträdgårdsändamål.

På lotten ska medlemmen uppföra/bibehålla en honom/henne tillhörig kolonistuga för fritidsboende med därtill hörande erforderlig anläggning.

Detta hus får av medlemmen användas som fritidsbostad under tiden 1 april - 30 september.

Medlemmen är skyldig att vara stadigvarande bosatt i Eslövs kommun och ska vid anfordran styrka detta förhållande.


2. Arrendetid, uppsägning och upphörande

Upplåtelsen gäller för en tid av fem (5) år räknat från tillträdesdagen.
Arrendetiden förlängs med fem (5) år om uppsägning ej sker senast ett (1) år före arrendetidens utgång.

Om föreningens arrendeavtal med jordägaren upphör att gälla, upphör även detta avtal vid samma tidpunkt. villkoren i arrendeavtalet med jordägaren, ändras även motsvarande villkor i detta avtal.


3. Arrendeavgift

Arrendeavgiften utgör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kronor för varje år.

AVGIFTER SKALL UTAN ANFORDRAN BETALAS I FÖRSKOTT SENAST  DEN 30 APRIL VARJE ÅR !!!

Medlemmen är även skyldig att erlägga medlemsavgift och annan avgift som beslutas i enlighet med föreningens stadgar.

Vid avtalets tecknande utgör den sammanlagda avgiften, inklusive
arrendeavgiften _ _ _ _ _ kronor per år.


4. Medlemmens skyldigheter i arrendeförhållandet

Medlemmen förbinder sig att:
a) väl vårda och sköta sin kolonilott jämte därpå befintliga anläggningar,
b) ej bosätta sig permanent på kolonilotten,
c) följa gällande ordningsregler för koloniområdet,
d) följa föreningens stadgar samt i enlighet med dem utfärdade anvisningar,
e) ej plantera barr- och lövträd,
f) följa gällande detaljplan/områdesbestämmelser,
g) följa av föreningen beslutade byggnadsregler för området,
h) följa av kommunens förvaltningar utfärdade bestämmelser för området,
i) tillse att erforderligt bygglov som ej avviker från föreningens byggnadsregler föreligger,
j) inhämta föreningens godkännande innan byggnation,
k) svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av kolonilotten,
l) lämna föreningen eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för besiktning,
m) utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till föreningen,


5. Rättelse
om medlemmen inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och sker inte heller rättelse efter uppmaning av föreningen, får föreningen på medlemmens bekostnad låta vidta erforderliga åtgärder för vinnande av rättelse.


6. Ledningsdragning
Ska enligt beslut eller överenskommelse ledningar, av vad slag det vara må, dras fram inom området, är medlemmen skyldig att tåla härmed förenat intrång. Utgår till följd av detta ersättning till föreningen ska denna av föreningen fördelas mellan arrendatorerna efter skälighet.


7. Förbud mot upplåtelse och uthyrning i andra hand
Medlemmen får inte utan föreningens samtycke åt annan, helt eller delvis, upplåta nyttjanderätten till lotten eller till på lotten uppföra byggnad.


8. Överlåtelse, hembud
Önskar medlemmen frånträda eller överlåta arrenderätten till annan, gäller hembudsskyldighet jämlika reglerna i 10 kap 7 § Jordabalken i vilket stadgas:

"Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med viken jordägaren skäligen kan nöjas, Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad."'

Med jordägare avses i detta sammanhang förening som i sin tur arrenderar marken av jordägaren. I formuleringen "annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas" avses i detta sammanhang person som i övrigt uppfyller kraven i detta avtal och av föreningen kan antas som medlem.


9. Förverkande
Om medlemmen under arrendetiden utträder eller utesluts ur föreningen har föreningen rätt att omedelbart eller till avtalstidens slut säga upp avtalet till upphörande. I övrigt gäller förverkandereglerna enligt Jordbalkens 8 kapitel

Vid förverkande av arrenderätten äger medlemmen inte återfå någon del av erlagd arrendeavgift.


10. Inskrivningsförbud
Arrenderätten får ej inskrivas.


11. Medlemskapsfrågor
För arrendatorns medlemskap i föreningen gäller föreningens stadgar.


12. Tvist
Tvister mellan föreningen och medlemmen med anledning av detta avtal ska avgöras i enlighet med vad i lag stadgas.


13. Hänvisning till Jordabalken
I övrigt gäller vad i Jordabalken eller annars i lag stadgas om dylika arrendeförhållanden