Information till kolonister

                                                          OBS!!!!!!!

                                      NY INFO TILL KOLONISTER


Från och med 2023 så kommer man vara tvungen att stänga grinden in på området för att få tillbaka sin nyckel.


Årsmötet behandlade en motion som handlade om bassänger.

Mötet beslutade att bifalla motionen under en prövotid på 1 år som handlade om att få ha bassäng upp till 2000 liter om man anmäler sitt intresse till styrelsen och betalar en avgift på 500 kr/säsong INNAN man sätter upp en sådan.

Dom kolonister som INTE anmält och betalt avgift i förskott kommer att få en sanktionsavgift på 1000 kr.

Dom kolonister som väljer att ha en sådan bassäng kommer att få teckna avtal med regler vad som kommer gälla.


Under 2024 firar Prästkragen 100-års jubileum och detta vill vi i styrelsen uppmärksamma. Detta gör vi 25/5 och 31/8 2024


Har ni kolonister förslag på vad vi skulle kunna göra, tar vi i styrelsen tacksamt emot detta från er.

Att tänka på vid försäljning/köp av kolonistuga

· Köpare måste vara bosatt i Eslövs kommun och uppvisa personbevis

· Köpare måste träffa styrelsen och bli godkänd medlem innan köp göres upp

· När köpare är godkänd kan kontrakt skrivas och köpet kan göras upp mellan säljare och köpare

OBS!
· Skulle säljare/köpare göra upp affären utan styrelsens medverkan innebär detta att köparen kommer mista kolonin då den varken är medlem i föreningen eller inte innehar giltligt arrendeavtal# Det är INTE tillåtet att vattna med vattenspridare, överträdelse debiteras med 300 :-

# Studsmattor MÅSTE förankras i marken för att förhindra att dom skadar andras egendom.
Tänk på att det är ni själva som bär ansvar.

Vill ni inte kompostera på er egen koloni så måste det köras till MERAB.


STYRELSEN KOLONIFÖRENINGEN PRÄSTKRAGE


                     

  Ordningsregler för koloniföreningen Prästkragen

 

För upplåtelse gäller följande ordningsregler


1. Området får begagnas till prydnads- eller köksträdgård. På området får icke idkas höns, biskötsel eller hållas kaniner eller duvor.


2. Låter en kolonist sin lott ligga obrukad under längre tid så att den förfaller, och har ej inom 14 dagar efter tillsägelse vidtagit åtgärder, utfärdas en skriftlig anmodan till vederbörande. Har ej förbättring skett efter ytterligare 14 dagar anses avtalet förverkat.


3. Kolonist skall hålla halva sin gångbana invid kolonilotten i städat skick och hållas fri från ogräs. Trädgårdskompost får finnas på kolonilotten, vill man inte kompostera ska trädgårdsavfall bortforslas av kolonist. Matrester och dylikt som man får ska tas med hem och kastasdär, då vi inte har någon avfallshantering på området. Allt annat såsom möbler, mattor, färgburkar och annat skrymmande föremål bortforslas av kolonist.


4. På koloniområdet anordnade vattenkastare skall vårdas väl. Tillkoppling eller ändring får ej göras utan styrelsens hörande. Kolonist är skyldig att ersätta för av honom uppkommen skada eller åverkan, och är i övrigt skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som föreningen kan finna erfordelig. Vatten med spridare är strängligen förbjudet. Barnbassäng på max 200 liter är tillåtet. Vid överträdelse utgår ett belopp på 300 kronor per gång.


5. Uppsätter kolonist inhägnad kring kolonilotten får taggtråd inte användas, och bör i övrigt ha ett prydligt utseende. Staket eller häck mot gångbana får inte vara högre än 1,2 meter, och skall hållas inom tomtgränsen.

Vid tillbyggnad eller uppförande av kolonistuga och växthus gäller särskilda bestämmelser, att till styrelsen och komunen lämna in bygglovsansökan och ritning, ej heller placera stuga/växthus närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns.


6. Plantering av fruktträd, dvärg- eller stam får ej sättas närmare än 5 meter från grannens tomtgräns. Bärbuskar (hallon m.m.) ej närmare än 2 meter. Barr- och lövträd får ej planteras. Förbudet gäller alla slags barrväxter.


7. Bilkörning inom området är ej tillåtet i annat fall än vid transporter av tyngre eller skrymmande föremål, eller av person med nedsatt rörelseförmåga. Moped och motorcyckel är ej heller tillåten. Motorfordon uppställes på därtill avsedd parkeringsplats. Parkering inom området är förbjuden. Högsta tillåtna hastighet inom området är 15km


8. Studsmatta är tillåtet att ha på sin egendom, dock måste den förankras i mark för att inte riskera att blåsa iväg och skada annans egendom. Händer detta blir man ersättningsskyldig.


9. Om Eslövs kommun under kontraktstiden skulle vilja återfå dispositionsrätten till området eller del därav är kolonist skyldig efter tillsägelse avträda jorden mot ersättning för tillskyndad skada.


10. Kolonist får inte till annan person överlåta kontraktet, styrelsen skall alltid kontaktas innan köpet görs upp för godkännande av ny köpare.


11. Styrelsenäger Eslövs Kommunstyrelse bemyndigande att övervaka efterlevande av de i arrendeavtalet stadgade villkor och bestämmelser samt ansvarar inför kommunstyrelsen för koloniområdets skötsel.


                                                                                                 

                                                                                                                            Reviderad 2021-06-15